Gebruiksvoorwaarden – privacyverklaring

 

Gebruiksvoorwaarden – privacyverklaring

 

Wie beheert deze website?

De website www.speakspeak.be (de ‘website’) wordt beheerd door Van de Meersch CVOA, met maatschappelijke zetel in Kapelstraat 47, 2880 Bornem en met als ondernemingsnummer 0882.341.197. Hierna wordt Van de Meersch CVOA ook ‘Speak Speak’ of  ‘wij’ genoemd.

U kan ook contact met ons opnemen via het e-mailadres hallo@speakspeak.be.

Gebruik van de website

De website mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt. Wij verzoeken u die te lezen voordat u de website gebruikt. Door deze website te gebruiken geeft u te kennen dat u de gebruiksvoorwaarden kent en aanvaardt.

Speak Speak kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging wijzigen.

U verbindt zich ertoe deze website niet voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken te gebruiken, inbegrepen het ongeoorloofd binnendringen (hacken) van bepaalde delen van de website, het hacken of het uploaden van virussen,…

Inhoud van de website

De op of via deze website beschikbare inhoud is algemeen van aard en informatief. Speak Speak doet alles wat nodig is om de inhoud van de website correct en up-to-date te houden. Ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Speak Speak geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud van en informatie op de website.

Als u een vraag over de inhoud van de website hebt of een vergissing ziet, kunt u contact opnemen met hallo@speakspeak.be.

Hyperlink naar onze website

U mag op uw eigen website geen hyperlink naar de homepage of een andere pagina van de website plaatsen zonder dat u daartoe vooraf schriftelijk toestemming van Speak Speak hebt gekregen. Elke aanvraag moet naar hallo@speakspeak.be worden gestuurd.

Recht van intellectuele eigendom

De website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s, software, teksten en andere materialen) zijn auteursrechtelijk beschermd. Door onze website te bezoeken, verwerft u geen van deze auteursrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speak Speak mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk gebruikt of gekopieerd worden, tenzij dat nodig is voor uw bezoek aan de website. Elke aanvraag moet naar hallo@speakspeak.be worden gestuurd.

Bepaling ter beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

Speak Speak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik dat u van de website maakt. Speak Speak is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele online onderbrekingen van de website wegens technische storingen, virussen of andere elementen buiten de wil van Speak Speak.

Speak Speak wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden waarnaar onze website u eventueel doorstuurt. Websites van derden en de inhoud ervan vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) van die websites of inhoud. Speak Speak verbindt zich ertoe om links te verwijderen waarvan wij vernemen dat ze naar ongeoorloofde informatie of activiteiten doorverwijzen.

Het gebruik van informatie op of via de website gebeurt op eigen risico. Speak Speak wijst alle aansprakelijkheid af voor beslissingen die op basis van die informatie worden genomen.

Privacyverklaring: principes

Speak Speak vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Om ervoor te zorgen dat u ons uw persoonlijke gegevens kan toevertrouwen, respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving, inclusief  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“GPDR”). Voor de toepassing van deze Privacyverklaring hebben ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerker’, ‘betrokkene’ en ‘verwerker/verwerking’ dezelfde betekenis als in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en hoe we deze gebruiken en verwerken. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyvoorwaarden.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Naam en voornaam, geslacht,
 2. Naam, juridische vorm en adres van het bedrijf of de organisatie
 3. E-mailadres
 4. Telefoon/GSM-nummer
 5. BTW-nummer/ ondernemingsnummer
 6. Bankgegevens
 7. Aangeduide interesses voor het volgen of geven van bepaalde opleidingen
 8. Inschrijvingen voor bepaalde opleidingen
 9. Opmerkingen weergegeven door uzelf of uw bedrijf of organisatie in verband met een opleiding
 10. Informatie in verband met geboekte opleidingen, met inbegrip van plaats waar en het tijdstip waarop deze doorgaan
 11. Informatie met betrekking tot eventuele wensen in verband met dieet of voeding (enkel voor opleidingen waar catering voorzien wordt)
 12. Informatie met betrekking tot eventuele vereisten inzake (rolstoel)toegankelijkheid en aanpassingen in verband met een mogelijke beperking

Met welk doel worden deze gegevens verwerkt?

We verwerken uw gegevens om u correct te kunnen aanspreken.

Indien u aangeeft dat u interesse heeft voor onze opleidingen of informatie vraagt, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over onze diensten, zo goed mogelijk in te spelen op de noden die u aangeeft en u een geschikte opleiding voor te stellen.

Indien u via onze website inschrijft voor een opleiding, gebruiken wij u gegevens voor het opstellen van een overeenkomst, voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de facturatie en de nakoming van onze administratieve en wettelijke verplichtingen (bijv. aangifte belastingen, verwerking van betalingen door middel van subsidies, …).

Indien u een dienstverlener bent die interesse heeft in samenwerking met Speak Speak of indien u een dienstverleningsovereenkomst met Speak Speak sloot, gebruiken wij u gegevens voor het opstellen van een overeenkomst, voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de betaling en de nakoming van onze administratieve en wettelijke verplichtingen (bijv. aangifte belastingen).

We gebruiken uw gegevens eveneens om u door middel van nieuwsbrieven en uitnodigingen op de hoogte te houden van ons aanbod, eventuele vervolgopleidingen, relevante informatie over Speak Speak en over de domeinen waarin wij actief zijn. Tegen deze verwerking van persoonsgegevens kan u zich op elk moment verzetten door ‘unsubscribe’ aan te klikken onderaan iedere nieuwsbrief of uitnodiging. Als u dit doet, zal u uit onze mailinglijst worden verwijderd.

Hoe worden gegevens verzameld?

De persoonlijke gegevens die u via deze website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze overmaakt, worden opgeslagen door Speak Speak.

[Voordat u persoonsgegevens aan ons doorgeeft via deze website, kunt u gevraagd worden om deze Privacyverklaring elektronisch te aanvaarden door op “AANVAARDEN” te klikken. Doordat u op die knop klikt en door uw gebruik van deze Website stemt u in met de verzameling, de verwerking, het gebruik en de overdracht van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze voorwaarden. Uw aanvaarding en instemming worden even doelmatig beschouwd als de goedkeuring door een  handtekening die met de hand door u geplaatst wordt, en deze voorwaarden worden geacht te voldoen aan elke schriftelijke vereiste van elke geldende wetgeving, ook indien deze voorwaarden  enkel in elektronische vorm via deze website beschikbaar worden. ]

Hoe lang kunnen wij u gegevens bewaren?

Wij zullen uw gegevens bijhouden zolang u gebruikt maakt van onze website en onze diensten en zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde dienst of product te kunnen aanbieden. Wanneer onze contractuele relatie is beëindigd, bewaren en verwerken wij uw gegevens zolang dat nodig is voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen en de beslechting van eventuele betwistingen.

Concreet:

 • Handelsboeken: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel III.86 Wetboek van Economisch Recht en artikel 9 van het K.B. van 12/09/1983 tot uitvoering van de wet van 17/07/1975 op de boekhouding van de onderneming.
 • Rechtvaardigende bescheiden: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel II.86 Wetboek van Economisch Recht.
 • Bescheiden die niet als bewijs tegenover derden dienen: 3 jaar in origineel of afschrift waarbij opnieuw Artikel III.86 van het Wetboek van Economisch Recht geldt.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

In principe zullen wij uw gegevens niet met anderen delen. In de volgende uitzonderingen zal dit wel gebeuren, met betrekking tot bepaalde gegevens:

 1. Wanneer dit wettelijk vereist is of indien een rechter ons hiertoe verplicht
 2. Voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden die wij daartoe kunnen inschakelen. Bijv. aan de lesgever van een opleiding zullen de relevante gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract doorgegeven worden
 3. Voor de uitvoering van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen de relevante gegevens doorgegeven worden aan onze boekhouder

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht tot inzage van de gegevens die op u betrekking hebben. U kan ons vragen welke gegevens wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken recht te zetten, aan te vullen of te actualiseren.

In bepaalde gevallen kan u vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Indien u om verwijdering vraagt, kan dit enkel maar uitgevoerd als wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor andere redenen.

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten en om te vragen dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens stopzetten.

Hoe kunt u vragen stellen over ons privacybeleid en uw persoonlijke gegevens?

U kan contact met ons opnemen via het e-mailadres hallo@speakspeak.be.

We kunnen u vragen om u te identificeren omwille van beveiligingsredenen en om een niet toegelaten inzage of bekendmaking of misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Binnen maximum één maand na ontvangst van uw verzoek zal Speak Speak uw verzoek afhandelen. Als wij gegronde redenen hebben om niet op uw verzoek in te gaan, zal u hierover gecontacteerd worden. Dit geldt niet indien u vraagt om weggelaten te worden van onze mailinglijst, want dan zullen wij uw gegevens op eenvoudig verzoek verwijderen.

Wat indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Indien u klachten zou hebben over de wijze waarop Speak Speak persoonsgegevens verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren, telefonisch of per e-mail hallo@speakspeak.be.

Met (blijvende) klachten kan u terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger gekend als de Privacycommissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, per post (Drukpersstraat 35,  1000 Brussel), via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00.

Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgische recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting met betrekking tot deze website of het gebruik ervan zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement  Mechelen, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges.

 

Wie beheert deze website?

De website www.speakspeak.be (de ‘website’) wordt beheerd door Van de Meersch CVOA, met maatschappelijke zetel in Kapelstraat 47, 2880 Bornem en met als ondernemingsnummer 0882.341.197. Hierna wordt Van de Meersch CVOA ook ‘Speak Speak’ of  ‘wij’ genoemd.

U kan ook contact met ons opnemen via het e-mailadres hallo@speakspeak.be.

Gebruik van de website

De website mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt. Wij verzoeken u die te lezen voordat u de website gebruikt. Door deze website te gebruiken geeft u te kennen dat u de gebruiksvoorwaarden kent en aanvaardt.

Speak Speak kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging wijzigen.

U verbindt zich ertoe deze website niet voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken te gebruiken, inbegrepen het ongeoorloofd binnendringen (hacken) van bepaalde delen van de website, het hacken of het uploaden van virussen,…

Inhoud van de website

De op of via deze website beschikbare inhoud is algemeen van aard en informatief. Speak Speak doet alles wat nodig is om de inhoud van de website correct en up-to-date te houden. Ondanks die inspanningen kunnen sommige inlichtingen onvolledig, onjuist of verouderd zijn. Speak Speak geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud van en informatie op de website.

Als u een vraag over de inhoud van de website hebt of een vergissing ziet, kunt u contact opnemen met hallo@speakspeak.be.

Hyperlink naar onze website

U mag op uw eigen website geen hyperlink naar de homepage of een andere pagina van de website plaatsen zonder dat u daartoe vooraf schriftelijk toestemming van Speak Speak hebt gekregen. Elke aanvraag moet naar hallo@speakspeak.be worden gestuurd.

Recht van intellectuele eigendom

De website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s, software, teksten en andere materialen) zijn auteursrechtelijk beschermd. Door onze website te bezoeken, verwerft u geen van deze auteursrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speak Speak mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk gebruikt of gekopieerd worden, tenzij dat nodig is voor uw bezoek aan de website. Elke aanvraag moet naar hallo@speakspeak.be worden gestuurd.

Bepaling ter beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

Speak Speak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik dat u van de website maakt. Speak Speak is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit eventuele online onderbrekingen van de website wegens technische storingen, virussen of andere elementen buiten de wil van Speak Speak.

Speak Speak wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites van derden waarnaar onze website u eventueel doorstuurt. Websites van derden en de inhoud ervan vallen uitsluitend onder de aansprakelijkheid van de auteur(s) van die websites of inhoud. Speak Speak verbindt zich ertoe om links te verwijderen waarvan wij vernemen dat ze naar ongeoorloofde informatie of activiteiten doorverwijzen.

Het gebruik van informatie op of via de website gebeurt op eigen risico. Speak Speak wijst alle aansprakelijkheid af voor beslissingen die op basis van die informatie worden genomen.

Privacyverklaring: principes

Speak Speak vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Om ervoor te zorgen dat u ons uw persoonlijke gegevens kan toevertrouwen, respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving, inclusief  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (“GPDR”). Voor de toepassing van deze Privacyverklaring hebben ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘verwerker’, ‘betrokkene’ en ‘verwerker/verwerking’ dezelfde betekenis als in de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en hoe we deze gebruiken en verwerken. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyvoorwaarden.

Welke gegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. Naam en voornaam, geslacht,
 2. Naam, juridische vorm en adres van het bedrijf of de organisatie
 3. E-mailadres
 4. Telefoon/GSM-nummer
 5. BTW-nummer/ ondernemingsnummer
 6. Bankgegevens
 7. Aangeduide interesses voor het volgen of geven van bepaalde opleidingen
 8. Inschrijvingen voor bepaalde opleidingen
 9. Opmerkingen weergegeven door uzelf of uw bedrijf of organisatie in verband met een opleiding
 10. Informatie in verband met geboekte opleidingen, met inbegrip van plaats waar en het tijdstip waarop deze doorgaan
 11. Informatie met betrekking tot eventuele wensen in verband met dieet of voeding (enkel voor opleidingen waar catering voorzien wordt)
 12. Informatie met betrekking tot eventuele vereisten inzake (rolstoel)toegankelijkheid en aanpassingen in verband met een mogelijke beperking

Met welk doel worden deze gegevens verwerkt?

We verwerken uw gegevens om u correct te kunnen aanspreken.

Indien u aangeeft dat u interesse heeft voor onze opleidingen of informatie vraagt, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over onze diensten, zo goed mogelijk in te spelen op de noden die u aangeeft en u een geschikte opleiding voor te stellen.

Indien u via onze website inschrijft voor een opleiding, gebruiken wij u gegevens voor het opstellen van een overeenkomst, voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de facturatie en de nakoming van onze administratieve en wettelijke verplichtingen (bijv. aangifte belastingen, verwerking van betalingen door middel van subsidies, …).

Indien u een dienstverlener bent die interesse heeft in samenwerking met Speak Speak of indien u een dienstverleningsovereenkomst met Speak Speak sloot, gebruiken wij u gegevens voor het opstellen van een overeenkomst, voor de uitvoering van de overeenkomst, voor de betaling en de nakoming van onze administratieve en wettelijke verplichtingen (bijv. aangifte belastingen).

We gebruiken uw gegevens eveneens om u door middel van nieuwsbrieven en uitnodigingen op de hoogte te houden van ons aanbod, eventuele vervolgopleidingen, relevante informatie over Speak Speak en over de domeinen waarin wij actief zijn. Tegen deze verwerking van persoonsgegevens kan u zich op elk moment verzetten door ‘unsubscribe’ aan te klikken onderaan iedere nieuwsbrief of uitnodiging. Als u dit doet, zal u uit onze mailinglijst worden verwijderd.

Hoe worden gegevens verzameld?

De persoonlijke gegevens die u via deze website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze overmaakt, worden opgeslagen door Speak Speak.

[Voordat u persoonsgegevens aan ons doorgeeft via deze website, kunt u gevraagd worden om deze Privacyverklaring elektronisch te aanvaarden door op “AANVAARDEN” te klikken. Doordat u op die knop klikt en door uw gebruik van deze Website stemt u in met de verzameling, de verwerking, het gebruik en de overdracht van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze voorwaarden. Uw aanvaarding en instemming worden even doelmatig beschouwd als de goedkeuring door een  handtekening die met de hand door u geplaatst wordt, en deze voorwaarden worden geacht te voldoen aan elke schriftelijke vereiste van elke geldende wetgeving, ook indien deze voorwaarden  enkel in elektronische vorm via deze website beschikbaar worden. ]

Hoe lang kunnen wij u gegevens bewaren?

Wij zullen uw gegevens bijhouden zolang u gebruikt maakt van onze website en onze diensten en zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben om u een bepaalde dienst of product te kunnen aanbieden. Wanneer onze contractuele relatie is beëindigd, bewaren en verwerken wij uw gegevens zolang dat nodig is voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen en de beslechting van eventuele betwistingen.

Concreet:

 • Handelsboeken: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel III.86 Wetboek van Economisch Recht en artikel 9 van het K.B. van 12/09/1983 tot uitvoering van de wet van 17/07/1975 op de boekhouding van de onderneming.
 • Rechtvaardigende bescheiden: 7 jaar in originele of elektronische vorm waarbij de bewaringstermijn ingaat dat volgt op de sluiting van het boekjaar. Hier volgen wij Artikel II.86 Wetboek van Economisch Recht.
 • Bescheiden die niet als bewijs tegenover derden dienen: 3 jaar in origineel of afschrift waarbij opnieuw Artikel III.86 van het Wetboek van Economisch Recht geldt.

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

In principe zullen wij uw gegevens niet met anderen delen. In de volgende uitzonderingen zal dit wel gebeuren, met betrekking tot bepaalde gegevens:

 1. Wanneer dit wettelijk vereist is of indien een rechter ons hiertoe verplicht
 2. Voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens kunnen doorgegeven worden aan derden die wij daartoe kunnen inschakelen. Bijv. aan de lesgever van een opleiding zullen de relevante gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract doorgegeven worden
 3. Voor de uitvoering van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen de relevante gegevens doorgegeven worden aan onze boekhouder

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht tot inzage van de gegevens die op u betrekking hebben. U kan ons vragen welke gegevens wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken recht te zetten, aan te vullen of te actualiseren.

In bepaalde gevallen kan u vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen. Indien u om verwijdering vraagt, kan dit enkel maar uitgevoerd als wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor andere redenen.

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten en om te vragen dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens stopzetten.

Hoe kunt u vragen stellen over ons privacybeleid en uw persoonlijke gegevens?

U kan contact met ons opnemen via het e-mailadres hallo@speakspeak.be.

We kunnen u vragen om u te identificeren omwille van beveiligingsredenen en om een niet toegelaten inzage of bekendmaking of misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Binnen maximum één maand na ontvangst van uw verzoek zal Speak Speak uw verzoek afhandelen. Als wij gegronde redenen hebben om niet op uw verzoek in te gaan, zal u hierover gecontacteerd worden. Dit geldt niet indien u vraagt om weggelaten te worden van onze mailinglijst, want dan zullen wij uw gegevens op eenvoudig verzoek verwijderen.

Wat indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Indien u klachten zou hebben over de wijze waarop Speak Speak persoonsgegevens verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren, telefonisch of per e-mail hallo@speakspeak.be.

Met (blijvende) klachten kan u terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger gekend als de Privacycommissie) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, per post (Drukpersstraat 35,  1000 Brussel), via mail aan contact@apd-gba.be of telefonisch op 02/274.48.00.

Geldend recht en bevoegde rechtbanken

Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgische recht valt en in overeenstemming daarmee moet worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting met betrekking tot deze website of het gebruik ervan zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement  Mechelen, met uitsluiting van alle andere rechtscolleges.

 

© Speak Speak 2024 • Alle rechten voorbehouden • Gebruiksvoorwaarden

© Speak Speak 2024 • Alle rechten voorbehouden • Gebruiksvoorwaarden